Baichuan Mo

2019
Yu Shen, Baichuan Mo, Xiaohu Zhang, Jinhua Zhao. Built Environment and Autonomous Vehicles Mode Choice: A First Mile Scenario in Singapore. In: Transportation Research Board 98th Annual Meeting. Washington, D.C.; 2019.