Yu Shen

2019
Yu Shen, Baichuan Mo, Xiaohu Zhang, Jinhua Zhao. Built Environment and Autonomous Vehicles Mode Choice: A First Mile Scenario in Singapore. In: Transportation Research Board 98th Annual Meeting. Washington, D.C.; 2019.
2016
Yu Shen, Jinhua Zhao, João de Abreu e Silva, Luis Miguel Martínez. Cross-City Comparison: Impacts of Madrid-Seville High-Speed Rail on Population Growth. In: 95th Transportation Research Board Annual Meeting. Washington, D.C.: Transportation Research Board; 2016.